fbpx skip to Main Content
Stichting de Molkfabryk

De Molkfabryk is een initiatief van Stichting De Molkfabryk en ontstaan uit de wens van omwonenden, ondernemers, gemeente en plaatselijk belang om de uit 1869 daterende zuivelfabriek van Burgum nieuw leven in te blazen. De fabriek was in die tijd een bruisende locatie, een plek waar vol trots over gesproken werd en waar veel mensen uit de directe omgeving werkten of samenkwamen. Na het sluiten van de fabriek in augustus 2003 is het een plek geworden met een negatief karakter en een verwaarloosde uitstraling. Het pand is na de sluiting opgekocht door een ondernemer uit Burgum die met moeite het pand staande wist te houden. Zijn droom om er een levendig cultureel centrum van te maken waar jong en oud elkaar treffen is tot op de dag van vandaag de drijfveer om door te zetten.  Stichting De Molkfabryk heeft sinds november 2016 het beheer van De Molkfabryk van hem overgenomen.

De Molkfabryk is gelegen in de provincie Friesland, in het dorp Bergum (Fries: Burgum­), aan de straat Burgumerdaam, op nummer 28. Sinds de opening in 1869 is de fabriek door de jaren heen groter geworden en zijn er delen bijgebouwd en gesloopt. Het projectgebied omhelst 22.000 vierkante meter, hiervan is ongeveer twee derde bebouwd en geschikt voor herbestemming.

De Molkfabryk ligt pal naast de N356 die Dokkum met Drachten verbindt. De huidige staat van de fabriek is veel mensen een doorn in het oog en daarom is het van groot belang om een nieuwe invulling te realiseren. De noodzaak hiertoe was met name goed vertegenwoordigd op de jaarvergaderingen van de Vereniging Dorpsbelang Burgum, waar wij door de jaren heen verschillende presentaties konden geven van de nieuwe plannen voor de fabriek.

Stichting De Molkfabryk ziet een vitale kans voor herbestemming nu de directe omgeving een ontwikkelingsfase ondergaat, onder andere op stedenbouwkundig niveau. Met de komst van de Centrale As is er een goede verbinding ontstaan tussen Dokkum en Drachten. De nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal heeft een fiets- en wandelverbinding naar de fabriek gecreëerd en de wens is uitgesproken om de groenzone van het Wetter en Willepark met het gebied van De Molkfabryk te verbinden. De gemeente Tytsjerksteradiel wil het gebied rondom de fabriek verbeteren met het project Kansen in Kernen. Diverse (startende) ondernemers uit de directe omgeving zijn bezig met het vinden van een geschikte locatie voor hun activiteiten en kloppen aan bij de stichting om te kijken of zij binnen de planvorming van De Molkfabryk passen.

De Molkfabryk zou daarmee zijn verbindende functie terug krijgen en een grote rol spelen in het versterken van de sociale cohesie in de regio Noord-Oost Friesland.

Beloningsbeleid

Stichting De Molkfabryk beloont haar medewerkers conform de cao.

De bestuursleden van de stichting werken uit hoofde van de functie onbezoldigd. Sommige bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten en de fiscaal toegestane reiskostenvergoeding.

Uitvoering van de WNT

Volgens de WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) mogen topfunctionarissen niet meer verdienen dan een wettelijk maximum. De bezoldiging van topfunctionarissen (de directie en de bestuursleden) van De Molkfabryk blijft hier ruim onder.

Stichting De Molkfabryk is opgericht op 12 oktober 2016 en heeft ten doel:

  1. het voorbereiden en heruitvoeren van de herbestemming, de exploitatie en het beheer van de voormalige zuivelfabriek te Bergum, gevestigd aan de Bergumerdaam 28 te Bergum;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn
  • alle andere wettige middelen

Download HIER het verkorte beleidsplan van Stichting De Molkfabryk.

Back To Top